Recipee Food Blogger TemplateRecipee Food Blogger Template là một trong những thiết kế tốt nhất và sạch nhất có thể có cho thực phẩm, thời trang, tạp chí và Blog cá nhân của bạn. Bài đăng nổi bật đẹp mắt và phong cách bài độc đáo của nó sẽ cung cấp trải nghiệm hình ảnh hoàn toàn khác cho độc giả của bạn để họ có thể dễ dàng duyệt trang web của bạn. Cho dù bạn là một đầu bếp dày dạn, hoặc chỉ cần thoải mái trong nhà bếp. Recipee cho phép bạn giới thiệu và nói về những sáng tạo mới nhất của bạn, hoặc nghệ thuật thực phẩm nói chung.

Hướng dẫn xóa bỏ bản quyền của Recipee Food Blogger Template :

Các bạn tìm tới đoạn : <!-- Theme Functions JS -->   và thay đoạn Javacript bên dưới nó thành code bên dưới đây. 
<!-- Code by Tran Thanh Binh --><script type='text/javascript'>//<![CDATA[$(function () {    $("#main-menu").each(function () {        var _0xc071x2 = $(this).find(".LinkList ul > li").children("a"),            _0xc071x3 = _0xc071x2.length;        for (var _0xc071x4 = 0; _0xc071x4 < _0xc071x3; _0xc071x4++) {            var _0xc071x5 = _0xc071x2.eq(_0xc071x4),                _0xc071x6 = _0xc071x5.text();            if (_0xc071x6.charAt(0) !== "_") {                var _0xc071x7 = _0xc071x2.eq(_0xc071x4 + 1),                    _0xc071x8 = _0xc071x7.text();                if (_0xc071x8.charAt(0) === "_") {                    var _0xc071x9 = _0xc071x5.parent();                    _0xc071x9.append("<ul class=\"sub-menu m-sub\"/>")                }            };            if (_0xc071x6.charAt(0) === "_") {                _0xc071x5.text(_0xc071x6.replace("_", ""));                _0xc071x5.parent().appendTo(_0xc071x9.children(".sub-menu"))            }        };        for (var _0xc071x4 = 0; _0xc071x4 < _0xc071x3; _0xc071x4++) {            var _0xc071xa = _0xc071x2.eq(_0xc071x4),                _0xc071xb = _0xc071xa.text();            if (_0xc071xb.charAt(0) !== "_") {                var _0xc071xc = _0xc071x2.eq(_0xc071x4 + 1),                    _0xc071xd = _0xc071xc.text();                if (_0xc071xd.charAt(0) === "_") {                    var _0xc071xe = _0xc071xa.parent();                    _0xc071xe.append("<ul class=\"sub-menu2 m-sub\"/>")                }            };            if (_0xc071xb.charAt(0) === "_") {                _0xc071xa.text(_0xc071xb.replace("_", ""));                _0xc071xa.parent().appendTo(_0xc071xe.children(".sub-menu2"))            }        };        $("#main-menu ul li ul").parent("li").addClass("has-sub");        $("#main-menu .widget").addClass("show-menu")    });    $("#main-menu-nav").clone().appendTo(".mobile-menu");    $(".mobile-menu .has-sub").append("<div class=\"submenu-toggle\"/>");    $(".mobile-menu ul > li a").each(function () {        var _0xc071xf = $(this),            _0xc071x10 = _0xc071xf.attr("href").trim(),            _0xc071x11 = _0xc071x10.toLowerCase(),            _0xc071x12 = _0xc071x10.split("/"),            _0xc071x13 = _0xc071x12[0];        if (_0xc071x11.match("mega-menu")) {            _0xc071xf.attr("href", "/search/label/" + _0xc071x13 + "?&max-results=" + postPerPage)        }    });    $(".slide-menu-toggle").on("click", function () {        $("body").toggleClass("nav-active")    });    $(".mobile-menu ul li .submenu-toggle").on("click", function (_0xc071xf) {        if ($(this).parent().hasClass("has-sub")) {            _0xc071xf.preventDefault();            if (!$(this).parent().hasClass("show")) {                $(this).parent().addClass("show").children(".m-sub").slideToggle(170)            } else {                $(this).parent().removeClass("show").find("> .m-sub").slideToggle(170)            }        }    });    $(".show-search").on("click", function () {        $("#nav-search").fadeIn(250).find("input").focus()    });    $(".hide-search").on("click", function () {        $("#nav-search").fadeOut(250).find("input").blur()    });    $(".Label a, a.b-label").attr("href", function (_0xc071xf, _0xc071x14) {        return _0xc071x14.replace(_0xc071x14, _0xc071x14 + "?&max-results=" + postPerPage)    });    $(".avatar-image-container img").attr("src", function (_0xc071xf, _0xc071x4) {        _0xc071x4 = _0xc071x4.replace("/s35-c/", "/s45-c/");        _0xc071x4 = _0xc071x4.replace("//img1.blogblog.com/img/blank.gif", "//4.bp.blogspot.com/-uCjYgVFIh70/VuOLn-mL7PI/AAAAAAAADUs/Kcu9wJbv790hIo83rI_s7lLW3zkLY01EA/s55-r/avatar.png");        return _0xc071x4    });    $(".author-description a").each(function () {        $(this).attr("target", "_blank")    });    $(".post-nav").each(function () {        var _0xc071x15 = $("a.prev-post-link").attr("href"),            _0xc071x16 = $("a.next-post-link").attr("href");        $.ajax({            url: _0xc071x15,            type: "get",            success: function (_0xc071x17) {                var _0xc071x18 = $(_0xc071x17).find(".blog-post h1.post-title").text();                $(".post-prev a .post-nav-inner p").text(_0xc071x18)            }        });        $.ajax({            url: _0xc071x16,            type: "get",            success: function (_0xc071x19) {                var _0xc071x18 = $(_0xc071x19).find(".blog-post h1.post-title").text();                $(".post-next a .post-nav-inner p").text(_0xc071x18)            }        })    });    $(".post-body strike").each(function () {        var _0xc071xf = $(this),            _0xc071x11 = _0xc071xf.text();        if (_0xc071x11.match("left-sidebar")) {            _0xc071xf.replaceWith("<style>.item #main-wrapper{float:right}.item #sidebar-wrapper{float:left}</style>")        };        if (_0xc071x11.match("right-sidebar")) {            _0xc071xf.replaceWith("<style>.item #main-wrapper{float:left}.item #sidebar-wrapper{float:right}</style>")        };        if (_0xc071x11.match("full-width")) {            _0xc071xf.replaceWith("<style>.item #main-wrapper{width:100%}.item #sidebar-wrapper{display:none}</style>")        }    });    $("#main-wrapper, #sidebar-wrapper").each(function () {        if (fixedSidebar == true) {            $(this).theiaStickySidebar({                additionalMarginTop: 30,                additionalMarginBottom: 30            })        }    });    $(".back-top").each(function () {        var _0xc071xf = $(this);        $(window).on("scroll", function () {            $(this).scrollTop() >= 100 ? _0xc071xf.fadeIn(250) : _0xc071xf.fadeOut(250)        }), _0xc071xf.click(function () {            $("html, body").animate({                scrollTop: 0            }, 500)        })    });    $("#main-menu #main-menu-nav li").each(function () {        var _0xc071x1a = $(this),            _0xc071x10 = _0xc071x1a.find("a").attr("href").trim(),            _0xc071xf = _0xc071x1a,            _0xc071x11 = _0xc071x10.toLowerCase(),            _0xc071x12 = _0xc071x10.split("/"),            _0xc071x13 = _0xc071x12[0];        _0xc071x31(_0xc071xf, _0xc071x11, 4, _0xc071x13)    });    $("#hot-section .widget-content").each(function () {        var _0xc071xf = $(this),            _0xc071x10 = _0xc071xf.text().trim(),            _0xc071x11 = _0xc071x10.toLowerCase(),            _0xc071x12 = _0xc071x10.split("/"),            _0xc071x13 = _0xc071x12[0];        _0xc071x31(_0xc071xf, _0xc071x11, 3, _0xc071x13)    });    $(".common-widget .widget-content").each(function () {        var _0xc071xf = $(this),            _0xc071x10 = _0xc071xf.text().trim(),            _0xc071x11 = _0xc071x10.toLowerCase(),            _0xc071x12 = _0xc071x10.split("/"),            _0xc071x1b = _0xc071x12[0],            _0xc071x13 = _0xc071x12[1];        _0xc071x31(_0xc071xf, _0xc071x11, _0xc071x1b, _0xc071x13)    });    $(".related-ready").each(function () {        var _0xc071xf = $(this),            _0xc071x13 = _0xc071xf.find(".related-tag").data("label");        _0xc071x31(_0xc071xf, "related", 3, _0xc071x13)    });    function _0xc071x1c(_0xc071x1d, _0xc071x4) {        for (var _0xc071x1e = 0; _0xc071x1e < _0xc071x1d[_0xc071x4].link.length; _0xc071x1e++) {            if (_0xc071x1d[_0xc071x4].link[_0xc071x1e].rel == "alternate") {                var _0xc071x1f = _0xc071x1d[_0xc071x4].link[_0xc071x1e].href;                break            }        };        return _0xc071x1f    }    function _0xc071x20(_0xc071x1d, _0xc071x4, _0xc071x1f) {        var _0xc071x21 = _0xc071x1d[_0xc071x4].title["$t"],            _0xc071x22 = "<a href=\"" + _0xc071x1f + "\">" + _0xc071x21 + "</a>";        return _0xc071x22    }    function _0xc071x23(_0xc071x1d, _0xc071x4) {        var _0xc071x21 = _0xc071x1d[_0xc071x4].author[0].name["$t"],            _0xc071x22 = "<span class=\"post-author\"><a>" + _0xc071x21 + "</a></span>";        return _0xc071x22    }    function _0xc071x24(_0xc071x1d, _0xc071x4) {        var _0xc071x25 = _0xc071x1d[_0xc071x4].published["$t"],            _0xc071x26 = _0xc071x25.substring(0, 4),            _0xc071x27 = _0xc071x25.substring(5, 7),            _0xc071x28 = _0xc071x25.substring(8, 10),            _0xc071x29 = monthFormat[parseInt(_0xc071x27, 10) - 1] + " " + _0xc071x28 + ", " + _0xc071x26,            _0xc071x22 = "<span class=\"post-date\">" + _0xc071x29 + "</span>";        return _0xc071x22    }    function _0xc071x2a(_0xc071x1d, _0xc071x4) {        var _0xc071x21 = _0xc071x1d[_0xc071x4].title["$t"],            _0xc071x2b = _0xc071x1d[_0xc071x4].content["$t"],            _0xc071x2c = $("<div>").html(_0xc071x2b);        if ("media$thumbnail" in _0xc071x1d[_0xc071x4]) {            var _0xc071x2d = _0xc071x1d[_0xc071x4]["media$thumbnail"].url,                _0xc071x2e = _0xc071x2d.replace("/s72-c", "/w680");            if (_0xc071x2b.indexOf("youtube.com/embed") > -1) {                _0xc071x2e = _0xc071x2d.replace("/default.", "/hqdefault.")            }        } else {            if (_0xc071x2b.indexOf("<img") > -1) {                _0xc071x2e = _0xc071x2c.find("img:first").attr("src")            } else {                _0xc071x2e = noThumbnail            }        };        var _0xc071x22 = "<img class=\"post-thumb\" alt=\"" + _0xc071x21 + "\" src=\"" + _0xc071x2e + "\"/>";        return _0xc071x22    }    function _0xc071x2f(_0xc071x1d, _0xc071x4) {        if (_0xc071x1d[_0xc071x4].category != undefined) {            var _0xc071x30 = _0xc071x1d[_0xc071x4].category[0].term,                _0xc071x22 = "<span class=\"post-tag\">" + _0xc071x30 + "</span>"        } else {            _0xc071x22 = ""        };        return _0xc071x22    }    function _0xc071x31(_0xc071xf, _0xc071x11, _0xc071x1b, _0xc071x13) {        if (_0xc071x11.match("mega-menu") || _0xc071x11.match("hot-posts") || _0xc071x11.match("featured") || _0xc071x11.match("post-list") || _0xc071x11.match("related")) {            var _0xc071x32 = "";            if (_0xc071x13 == "recent") {                _0xc071x32 = "/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=" + _0xc071x1b            } else {                if (_0xc071x13 == "random") {                    var _0xc071x33 = Math.floor(Math.random() * _0xc071x1b) + 1;                    _0xc071x32 = "/feeds/posts/default?max-results=" + _0xc071x1b + "&start-index=" + _0xc071x33 + "&alt=json-in-script"                } else {                    _0xc071x32 = "/feeds/posts/default/-/" + _0xc071x13 + "?alt=json-in-script&max-results=" + _0xc071x1b                }            };            $.ajax({                url: _0xc071x32,                type: "get",                dataType: "jsonp",                beforeSend: function () {                    if (_0xc071x11.match("hot-posts")) {                        _0xc071xf.html("<div class=\"hot-loader\"/>").parent().addClass("show-hot")                    }                },                success: function (_0xc071x34) {                    if (_0xc071x11.match("mega-menu")) {                        var _0xc071x35 = "<ul class=\"mega-menu-inner\">"                    } else {                        if (_0xc071x11.match("hot-posts")) {                            var _0xc071x35 = "<ul class=\"hot-posts\">"                        } else {                            if (_0xc071x11.match("post-list")) {                                var _0xc071x35 = "<ul class=\"custom-widget\">"                            } else {                                if (_0xc071x11.match("related")) {                                    var _0xc071x35 = "<ul class=\"related-posts\">"                                }                            }                        }                    };                    var _0xc071x36 = _0xc071x34.feed.entry;                    if (_0xc071x36 != undefined) {                        for (var _0xc071x4 = 0, _0xc071x1d = _0xc071x36; _0xc071x4 < _0xc071x1d.length; _0xc071x4++) {                            var _0xc071x1f = _0xc071x1c(_0xc071x1d, _0xc071x4),                                _0xc071x18 = _0xc071x20(_0xc071x1d, _0xc071x4, _0xc071x1f),                                _0xc071x37 = _0xc071x2a(_0xc071x1d, _0xc071x4),                                _0xc071x30 = _0xc071x2f(_0xc071x1d, _0xc071x4),                                _0xc071x38 = _0xc071x23(_0xc071x1d, _0xc071x4),                                _0xc071x39 = _0xc071x24(_0xc071x1d, _0xc071x4);                            var _0xc071x3a = "";                            if (_0xc071x11.match("mega-menu")) {                                _0xc071x3a += "<div class=\"mega-item item-" + _0xc071x4 + "\"><div class=\"mega-content\"><div class=\"post-image-wrap\"><a class=\"post-image-link\" href=\"" + _0xc071x1f + "\">" + _0xc071x37 + "</a>" + _0xc071x30 + "</div><h2 class=\"post-title\">" + _0xc071x18 + "</h2><div class=\"post-meta\">" + _0xc071x39 + "</div></div></div>"                            } else {                                if (_0xc071x11.match("hot-posts")) {                                    _0xc071x3a += "<li class=\"hot-item item-" + _0xc071x4 + "\"><div class=\"hot-item-inner\"><a class=\"post-image-link\" href=\"" + _0xc071x1f + "\">" + _0xc071x37 + "</a>" + _0xc071x30 + "<div class=\"post-info\"><h2 class=\"post-title\">" + _0xc071x18 + "</h2><div class=\"post-meta\">" + _0xc071x38 + _0xc071x39 + "</div></div></div></li>"                                } else {                                    if (_0xc071x11.match("post-list")) {                                        _0xc071x3a += "<li class=\"item-" + _0xc071x4 + "\"><a class=\"post-image-link\" href=\"" + _0xc071x1f + "\">" + _0xc071x37 + "</a><div class=\"post-info\"><h2 class=\"post-title\">" + _0xc071x18 + "</h2><div class=\"post-meta\">" + _0xc071x39 + "</div></div></div></li>"                                    } else {                                        if (_0xc071x11.match("related")) {                                            _0xc071x3a += "<li class=\"related-item item-" + _0xc071x4 + "\"><div class=\"post-image-wrap\"><a class=\"post-image-link\" href=\"" + _0xc071x1f + "\">" + _0xc071x37 + "</a>" + _0xc071x30 + "</div><h2 class=\"post-title\">" + _0xc071x18 + "</h2><div class=\"post-meta\">" + _0xc071x39 + "</div></li>"                                        }                                    }                                }                            };                            _0xc071x35 += _0xc071x3a                        };                        _0xc071x35 += "</ul>"                    } else {                        _0xc071x35 = "<ul class=\"no-posts\">Error: No Posts Found <i class=\"fa fa-frown\"/></ul>"                    };                    if (_0xc071x11.match("mega-menu")) {                        _0xc071xf.addClass("has-sub mega-menu").append(_0xc071x35);                        _0xc071xf.find("a:first").attr("href", function (_0xc071xf, _0xc071x14) {                            if (_0xc071x13 == "recent" || _0xc071x13 == "random") {                                _0xc071x14 = _0xc071x14.replace(_0xc071x14, "/search/?&max-results=" + postPerPage)                            } else {                                _0xc071x14 = _0xc071x14.replace(_0xc071x14, "/search/label/" + _0xc071x13 + "?&max-results=" + postPerPage)                            };                            return _0xc071x14                        })                    } else {                        if (_0xc071x11.match("hot-posts")) {                            _0xc071xf.html(_0xc071x35).parent().addClass("show-hot")                        } else {                            _0xc071xf.html(_0xc071x35)                        }                    }                }            })        }    }    $(".blog-post-comments").each(function () {        var _0xc071x3b = commentsSystem,            _0xc071x3c = disqus_blogger_current_url,            _0xc071x3d = "<div id=\"disqus_thread\"/>",            _0xc071x3e = $(location).attr("href"),            _0xc071x3f = "<div class=\"fb-comments\" data-width=\"100%\" data-href=\"" + _0xc071x3e + "\" data-numposts=\"5\"></div>",            _0xc071x40 = "comments-system-" + _0xc071x3b;        if (_0xc071x3b == "blogger") {            $(this).addClass(_0xc071x40).show()        } else {            if (_0xc071x3b == "disqus") {                (function () {                    var _0xc071x41 = document.createElement("script");                    _0xc071x41.type = "text/javascript";                    _0xc071x41.async = true;                    _0xc071x41.src = "//" + disqusShortname + ".disqus.com/embed.js";                    (document.getElementsByTagName("head")[0] || document.getElementsByTagName("body")[0]).appendChild(_0xc071x41)                })();                $("#comments, #gpluscomments").remove();                $(this).append(_0xc071x3d).addClass(_0xc071x40).show()            } else {                if (_0xc071x3b == "facebook") {                    $("#comments, #gpluscomments").remove();                    $(this).append(_0xc071x3f).addClass(_0xc071x40).show()                } else {                    if (_0xc071x3b == "hide") {                        $(this).hide()                    } else {                        $(this).addClass("comments-system-default").show()                    }                }            }        }    })})//]]></script>


Tính năng, đặc điểmkhả dụng
Đáp ứngđúng
Trình xác thực công cụ kiểm tra của Googleđúng
Thân thiện với SEOĐúng
Thân thiện với thiết bị di độngđúng
Trang 404đúng
Tốc độ tảiđúng
Chia sẻ WhatsAppThật
Bố cục bài đầy đủ chiều rộngThật
Tự động đọc thêm với hình thu nhỏThật
Quảng cáo đã sẵn sàngThật
Hai loại thực đơnThật
Menu đa thảThật
Tìm kiếm widgetThật
Widgets xã hội đầy màu sắcThật
Bài viết liên quan với hình thu nhỏThật
Nút chia sẻ xã hộiThật
Email Bản tin WidgetThật
3 loại bình luậnThật
Bài nổi bậtThật
3 loại bài gần đâyThật
Tài liệu chi tiếtđúng
Tài liệu videođúng
Mã widget (Premium)Thật


4 Nhận xét
 1. Ok ! Good theme . Nice !

  Trả lờiXóa
 2. Bác ơi chỉ em cách bỏ bản quyền template này với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể dùng css để ẩn bản quyền nhé ! Code như sau :

   #Blog1 {
   display:none;
   visibility:hidden;
   }

   Thay Blog1 thành id mã hóa ! CSS này bạn trèn trong thẻ SKIN nhé !

   Hoặc dùng các tool giải mã code Javacript thử xem !

   Xóa
 3. Bạn nên thử Template này đã đc xóa bản quyền https://www.hptemplates.com/2018/12/melesa-blogger-template-premium.html

  Trả lờiXóa
download game offline pc những trang web tải game uy tín mod game mobile tai game dien thoaimod app mobile tai game mobile